Volg Ons

Uw winkelwagen is leeg

Voeg iets toe om me gelukkig te maken :)

Bestel nu
Subtotaal:
Korting:
Cadeaubon:
Totaal:

Express betalingsmethoden

We zullen uw adres gebruiken dat is opgegeven in PayPal. De bezorgkosten worden ook berekend op basis van dit adres.

3D secure
Mastercard
VISA
STRIPE
Dotpay
Paysera
ClearPAY
PayPal

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen:

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Kennisgeving en elke of alle Overeenkomsten: 'Klant', 'U' en 'Uw' verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het bedrijf accepteert. 'Het Bedrijf', 'Onszelf', 'Wij' en 'Ons', verwijst naar ons bedrijf, Pranamat Sales & Marketing LLC, Reg. Nr. 40103940495, adres Mukusalas straat 29b, Riga, LV-1004, Letland, 'Partij', 'Partijen', of 'Ons', verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf, of naar de Klant of onszelf. Alle voorwaarden hebben betrekking op het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze begeleiding aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele vergaderingen van een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het Bedrijf, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Engelse recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en dus als verwijzend naar hetzelfde.

PRIVACYVERKLARING

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde werknemers binnen het bedrijf op een need-to-know basis gebruiken alleen informatie die is verzameld bij individuele klanten. We controleren voortdurend onze systemen en gegevens om de best mogelijke service aan onze klanten te garanderen. Het Parlement heeft specifieke strafbare feiten in het leven geroepen voor ongeoorloofde acties tegen computersystemen en gegevens. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en/of het instellen van civiele procedures om schadevergoeding te verhalen op de verantwoordelijken. Raadpleeg onze paginaPrivacy Policyvoor meer informatie.

Disclaimer

Uitsluitingen en beperkingen

De informatie op deze website wordt verstrekt op een 'zoals het is'-basis. Voor zover de wet dit toestaat zal dit Bedrijf:

  • alle verklaringen en garanties uitsluiten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan of die worden of kunnen worden verstrekt door gelieerde ondernemingen of andere derden, inclusief met betrekking tot eventuele onnauwkeurigheden of omissies in deze website en/of de literatuur van het Bedrijf; en
  • sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (ongeacht of het verlies van dergelijke winst voorzienbaar was, ontstond in de normale gang van zaken of u dit Bedrijf op de hoogte hebt gesteld van de mogelijkheid van dergelijk potentieel verlies), schade aan uw computer, computersoftware, systemen en programma's en de gegevens daarop of enige andere directe of indirecte, gevolg- en incidentele schade.
  • Dit bedrijf sluit echter aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid niet uit. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn slechts van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Geen van uw wettelijke rechten als consument worden aangetast.

BESCHIKBAARHEID

Tenzij anders vermeld, zijn de diensten op deze website alleen beschikbaar binnen de Europese Unie, of met betrekking tot postings uit de Europese Unie. Alle reclame is uitsluitend bestemd voor de markt van de Europese Unie. U bent zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid voor een bepaald doel van downloads, programma's en tekst die beschikbaar zijn via deze site. Herdistributie of herpublicatie van een deel van deze site of de inhoud ervan is verboden, inclusief door framing of andere soortgelijke of andere middelen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Het Bedrijf garandeert niet dat de service van deze site ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, hoewel deze naar haar beste vermogen wordt geleverd. Door gebruik te maken van deze dienst vrijwaart u dit Bedrijf, zijn werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen tegen verlies of schade, op welke manier dan ook, ongeacht de oorzaak.

LOGBESTANDEN

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Daarnaast registreren onze webservers voor systeembeheer, het detecteren van gebruikspatronen en het oplossen van problemen automatisch standaard toegangsinformatie, waaronder browsertype, toegangstijden/open mail, gevraagde URL en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen gebruikt binnen dit Bedrijf op een need-to-know basis. Individueel identificeerbare informatie met betrekking tot deze gegevens zal nooit worden gebruikt op een andere manier dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

LNet als de meeste interactieve websites gebruikt de website van dit Bedrijf [of ISP] cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te vragen voor elk bezoek. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate partners kunnen ook cookies gebruiken. Raadpleeg onze pagina Privacy Policy voor meer informatie.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE

U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en zijn de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van toepassing op uw gebruik van deze website door ernaar te linken.

LINKS VAN DEZE WEBSITE

Wij monitoren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Meningen of materiaal dat op dergelijke websites wordt weergegeven, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven en mogen niet worden beschouwd als de uitgever van dergelijke meningen of materiaal. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud van deze sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten & om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de veiligheid en betrouwbaarheid van elke andere site die met deze site is verbonden of die u via deze site zelf bezoekt, evalueren voordat u persoonlijke informatie aan hen bekendmaakt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade op welke manier dan ook, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit uw openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden.

AUTEURSRECHTVERKLARING

Auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan op alle teksten met betrekking tot de diensten van het Bedrijf en de volledige inhoud van deze website. Het logo van dit Bedrijf en het logo van het Product zijn geregistreerde handelsmerken van dit bedrijf in de verschillende landen.

COMMUNICATIE

We hebben verschillende e-mailadressen voor verschillende vragen. Deze en andere contactgegevens zijn te vinden op onze link Neem Contact Met Ons op onze website of via Bedrijfsliteratuur of via de door het Bedrijf opgegeven telefoonnummers, faxnummers of mobiele telefoonnummers. Deze vennootschap is geregistreerd in de Republiek Letland, registratienummer 40103940495, maatschappelijke zetel 29B Mūkusalas str., Riga, LV-1004 Letland.

OVERMACHT

Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die te wijten is aan een gebeurtenis buiten de macht van die partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige daad van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, muiterij, oproer, burgerlijke onrust, daad van civiel of militair gezag, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte gebeurtenis buiten onze controle, die de beëindiging van een overeenkomst of contract veroorzaakt, noch die redelijkerwijs had kunnen worden voorzien. Elke Partij die door een dergelijke gebeurtenis wordt getroffen, stelt de andere Partij hiervan onmiddellijk in kennis en stelt alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden van een overeenkomst die hierin is opgenomen.

AFSTANDSVERKLARING

Het nalaten van een Partij om aan te dringen op strikte uitvoering van enige bepaling van deze of enige Overeenkomst of het nalaten van een Partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarop zij krachtens deze Overeenkomst recht heeft, vormt geen afstandsverklaring daarvan en leidt niet tot een vermindering van de verplichtingen uit hoofde van deze of enige Overeenkomst. Geen afstandsverklaring van enige bepaling van deze of enige Overeenkomst is van kracht tenzij uitdrukkelijk vermeld en ondertekend door beide Partijen.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Europese Unie en ook van Engeland en Wales. Door deze website te bezoeken en/of onze diensten te gebruiken en/of onze producten te kopen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit dergelijke toegang. Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht (inclusief, maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette uitsluitingen en beperkingen), dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden gescheiden en blijven de overige voorwaarden van toepassing. Het niet afdwingen door het Bedrijf van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie om te beëindigen, zal niet worden opgevat als afstandsverklaring van dergelijke bepalingen en heeft geen invloed op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen. Deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, gewijzigd, aangepast, gevarieerd of aangevuld, behalve schriftelijk en ondertekend door naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van het Bedrijf.

GEZONDHEIDSINFORMATIE

De resultaten van het gebruik van dit product kunnen om verschillende redenen variëren en zijn niet gegarandeerd. Deze website biedt geen medisch advies, maar kan informatie bevatten over medische en gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van het advies, de zorg, de diagnose of de behandeling door een arts of andere medische professional. U mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van gezondheidsproblemen of ziekten. Raadpleeg altijd uw eigen arts. Raadpleeg vooral een arts voordat u ons product gebruikt als u een medisch probleem of huidaandoening heeft of vermoedt. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en moet buiten hun bereik worden gehouden. Lees aandachtig alle informatie die bij het product wordt geleverd. Door het op deze website verkochte product te gebruiken, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele wettelijke, medische of financiële aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van uw aankoop en gebruik van het product. Daarom is uw gebruik van dit product, deze website en de materialen daarin op eigen risico.

KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en uw voortgezet gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met elke aanpassing van deze voorwaarden. Als er wijzigingen zijn in ons privacybeleid, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze startpagina en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we de persoonlijk identificeerbare informatie van onze klanten gebruiken, wordt dit per e-mail of post gemeld aan degenen die door deze wijziging worden getroffen. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden 30 dagen voordat deze wijzigingen plaatsvinden op onze website geplaatst. U wordt daarom geadviseerd om deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen.

DOUANERECHTEN

Als het land waar uw bestelling wordt afgeleverd zich buiten de Europese Unie bevindt, dan moeten eventuele extra kosten voor douane inklaring door u worden gedragen. We hebben geen controle over deze kosten en kunnen niet voorspellen wat ze kunnen zijn. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus neem contact op met uw plaatselijke douanekantoor voor meer informatie. Douanekantoren in sommige landen vereisen dat de ontvanger van de goederen een bepaalde vorm van identificatie verstrekt alvorens een pakket vrij te geven. Mogelijk moet u het identificatienummer van de ontvanger opgeven, zoals een uniek identificatienummer, CPF of belastingnummer. Als de bestelling een geschenk is, wordt het pakket gemarkeerd als 'Cadeau', maar de kosten van het artikel worden nog steeds vermeld op het douaneformulier. De douane eist van ons dat wij de waarde van het geschenkartikel rechtstreeks op het pakket vermelden.